တၢ်ဆၢဂ့ၤဆၢ၀ါအိၣ်ဟဲလၢနီၣ်ပျီတၢ်လီၢ်တဖၣ်

Donate

Join our Network

ကွၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအီးစတြ့လယါအနီၣ်ပျီတၢ်လီၢ်လၢအ လီၤဆီတဒ်သိးဒီးတၢ်ဂၤအတၢ်ဃံတၢ်လၤဒီးအ
လုၢ်လၢ်တၢ်ဆဲးတၢ်လၤတၢ်အဒိၣ်အမုၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဂီၤမူအဖုၣ်လွံၢ်ခါလၢအရဲၣ်လီၤသးတခါ၀ံၤတခါလၢ လုၢ်လၢ်ထူသနူအါမံၤအါကလုာ်အပှၤတ၀ၢတဖၣ်အဂီၢ်